WBC世界バンタム級チャンピオン 山中慎介選手 V10祝勝会開催報告

平成28年4月14日、WBC世界バンタム級チャンピオン、山中慎介君の10度目の防衛を祝し、祝勝会を開催いたしました。

山中選手V10祝勝会・藤巻会長祝辞
専修大学体育会ボクシング部OB会、藤巻会長の祝辞

山中選手V10祝勝会・山中慎介選手挨拶
WBC世界バンタム級チャンピオン山中慎介君挨拶

山中選手V10祝勝会・小宮交友会長ご挨拶
専修大学校友会、小宮会長の祝辞

山中選手V10祝勝会・並木部長乾杯
専修大学体育会ボクシング部、並木部長の乾杯

専修大学育友会、富山副理事長の祝辞
専修大学育友会、富山副理事長の祝辞

yama9

yama11

全員で肩を組み校歌斉唱

品川監督
専修大学全学応援団、品川監督の「V11防衛を祈願しエール」

専修大学校友会、小宮会長始め、校友会の皆さま

専修大学育友会、富山副理事長始め、育友会の皆さま

専修大学体育会ボクシング部部員一同

専修大学体育会ボクシング部OB会、藤巻会長始め、OB会一同

多数の皆さまのご出席、有難うございました。

日本記録の13度防衛まで、あと3勝。ガンバレ山中選手!